Ačko-travel.sk cestovná agentúra

Acko-dovolenka.sk


Ačko-travel.sk cestovná agentúra
   Našou snahou je prinášať Vám kvalitný prehľad a poradenstvo pri výbere vašej dovolenky.
S dôverou sa môžete na nás obrátiť so svojimi požiadavkami. Všetky cestovné kancelárie, ktoré zastupujeme majú uzavreté poistenie voči insolventnosti.

Zastupujeme viac ako 70 cestovných kancelárií !


Dovolenka od najpredávanejších cestovných kancelárií vo Vašom počítači


   Môžete využiť náš prehľadný vyhľadávač zájazdov a dovoleniek, ktorý Vám ponúkne výber presne podľa Vami zadaných kritérií. Ušetríte tak čas strávený návštevou viacerých cestovných agentúr, alebo cestovných kancelárií a celú ponuku si môžete zobraziť priamo vo Vašom počítači.

Dovolenka cez internet

Last minute akcie od cestovnej kancelárie pošleme na Váš e-mail


   Nechajte si zasielať najnovšie akcie cestovných kancelárií priamo do Vašej e-mailovej schránky.
Nastavte si frekvenciu zasielania, Vaše kritériá a my sa postaráme o aktuálne ponuky pre Vás.

Zaregistrujte sa na zasielanie last minute na Váš e-mail

Cestovná agentúra Ačko-travel.sk a naše pobočky


   Ak Vás nebaví prehľadávať internetové stránky a ani čítať e-maily, neváhajte navštíviť niektorú z našich pobočiek.
Vyškolený a hlavne ochotný personál Vám veľmi rád poradí najlepšie ponuky z množstva cestovných kancelárií.

cestovná agentúra Senica
Štefánikova 726 (medzi Lekarnou Centrum a Beponom)
Tel/fax:... 034/654 44 44

cestovná agentúra Levice
Holubyho 2 ( hneď za MsU )
Tel... +421 905 811 360

Registračné údaje Ačko-travel.sk


   Ačko-travel.sk, s. r. o.
   Ľ. Ivana 682/14
   934 05 Levice
   IČO : 43897495
   DIČ : 2022521138
   IČ DPH : SK2022521138
   konateľ : Peter Virág

   Bankové spojenie:
   ČSOB: IBAN: SK94 7500 0000 0040 1575 3249
   Tatra banka: IBAN: SK38 1100 0000 0026 2718 6135
   SLSP: IBAN: SK27 0900 0000 0050 3883 9699

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

   Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

   Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Názov subjektu:     Slovenská obchodná inšpekcia
Sídlo subjektu:     Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27
IČO:     17 33 19 27
Dátum zápisu do zoznamu:     01. 02. 2016
Adresa na doručovanie:     Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát:
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:
    ars@soi.sk
    adr@soi.sk
Telefonické číslo:    +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141

PRAVIDLÁ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

- v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
- pracovno– právneho charakteru,
- súvisiace so službami všeobecného záujmu
- súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
- súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
- finančné služby.

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.
Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktujte nás

 
Call centrum: +421 905 811 360
E-mail: info@ackotravel.sk